Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Young Professionals Community


1. Voorwoord
1.1 Door uzelf te registreren als gebruiker van de Young Professionals Community (hierna te noemen “gebruiker”) en de Algemene voorwaarden te accepteren op de site, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden (hierna te noemen “AV”).  

2.Registratie

2.1 Bij Young Professionals kan iemand zich registreren, wanneer diegene werkt bij een van de aangesloten bedrijven/organisaties en niet ouder is dan 35 jaar. 

2.2 Graag vragen wij u al uw gegevens in te vullen, zodat de community zo goed mogelijk haar werk kan doen. Graag zien wij dat u een recente portret foto van uzelf plaatst.

2.3 Aangesloten bedrijven/organisaties betalen een jaarlijkse contributie. Zodra een bedrijf/organisatie niet langer lid is, zullen de accounts van de werknemers van dit bedrijfs/ deze organisatie worden verwijderd. 

2.4 De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door Young Professionals uitsluitend op het beveiligde deel van de website inzichtelijk worden gemaakt voor de andere leden, tenzij dit in strijd is met wettelijke bepalingen. Young Professionals behoudt zich het recht voor delen van informatie of gehele informatie te verwijderen die in strijd zijn met het hiervoor bepaalde zonder vooraf uitleg te geven aan de gebruiker.

2.5 De gebruiker accepteert en gaat akkoord met dat het onmogelijk is voor Young Professionals om met de huidige technologie, een 100% service te garanderen m.b.t: onderhoud, veiligheidsaspecten en invloeden van buitenaf, zoals storingen in publieke netwerken, stroomstoringen, welke kunnen resulteren in het tijdelijk onderbreken van de Young Professionals service.

3. Garanties aangaande de registratie
3.1 De gebruiker is verplicht zich voorafgaande aan het gebruik van de services van de website te registreren.

3.2 De gebruiker garandeert en verklaart stellig dat alle door hem/haar verstrekte data accuraat is en compleet. De gebruiker dient wijzigingen onverwijld aan te geven zodat de gegevens accuraat en actueel blijven. Gebruiker kan geen pseudoniemen of nep namen gebruiken.

3.3 Gebruiker dient bij registratie een login en wachtwoord te selecteren om gebuik te kunnen maken van de Young Professionals websites. Gebruiker is verplicht login en wachtwoord te gebruiken om in te kunnen loggen op de website. Gebruiker is verplicht login en wachtwoord geheim te houden en niet te delen met derden. Het delen of verstrekken van login en wachtwoord aan een derde zal door Young Professionals worden beschouwd als fraude. Login en wachtwoord zullen telkens bij inloggen technisch door Young Professionals worden gecontroleerd. Tevens zal een log file worden aangelegd, zodat controleren met terugwerkende kracht mogelijk is. Young Professionals zal nimmer login en wachtwoord aan derden verstrekken.

3.4 Gebruiker kan zich slechts eenmalig aanmelden bij Young Professionals, derhalve heeft gebruiker slechts 1 profiel.

3.5 Gebruiker is verplicht de correctheid van gegevens van de medegebruikers persoonlijk te controleren. Door een persoonlijke foto en invulvelden verplicht te stellen, tracht Young Professionals bij te dragen aan het herkenbaar maken van haar leden. Young Professionals kan echter geen garanties afgeven voor de juistheid van de door enige gebruikers verstrekte informatie.

4.Verplichting van de gebruiker
4.1 Gebruiker is verder verplicht:
in zijn/haar profiel uitgebreide en niet misleidende achtergrond informatie te verstrekken. Dit geldt tevens voor het verstrekken van informatie aan andere gebruikers.

4.2 De Young Professionals software zal de foto’s automatisch aanpassen aan het juiste formaat. In ieder geval dient de gebruikte foto, gebruiker duidelijk herkenbaar te representeren. Gebruiker verklaart en garandeert dat het vertonen van zijn/haar foto op de website van Young Professionals wettelijk is toegestaan. Gebruiker zal uitsluitend zijn/haar eigen foto uploaden in zijn/haar profiel. Dit kunnen geen foto’s van andere bestaande of niet bestaande personen, dieren, beeltenissen, en dergelijke zijn.

4.3 Door het gebruik van de service en de websites van Young Professionals conformeert gebruiker dat hij/zij:
• zich strikt houdt aan de wettelijke regelgeving
• geen beledigende taal gericht aan onderlinge leden, bedrijven, Young Professionals of haar medewerkers zal uiten
• geen pornografische content of enige andere content in strijd met de wetgever zal plaatsen of enige vorm van adverteren, promoten, aanbieden of distribueren van bovenstaande zal uitvoeren
• op geen enkele wijze gebruikers zal spammen of email adressen zal trachten te verzamelen om te spammen
• geen content zal gebruiken dat is beschermd door wet of regelgeving (o.a. door: copyright, trademark, patenten of patent pending), zonder daartoe gerechtigd te zijn en niet goederen of diensten te adverteren, te promoten, aan te bieden of te distribueren die door wet of regelgeving zijn beschermd
• zich onthoudt van enige andere vorm van unfaire competitie, waaronder agressief  commercieel acquireren en inclusief maar niet uitgesloten tot, o.a. kettingbrieven, multilevel marketing en/of vergelijkbare concepten/technieken.

 

5. De volgende acties door de gebruiker zijn ontoelaatbaar:
5.1 Enig gebruik van techniek, software, scripts, robots, crawlers of spiders in relatie tot het gebruik van de Young Professionals website is niet toegestaan. De gebruiker mag nadat hij/zij is ingelogd de software en interface van Young Professionals slechts gebruiken binnen de toelaatbare kaders zoals die door Young Professionals worden geleverd en noodzakelijk zijn voor het dagelijkse gebruik.

5.2 Alle content van Young Professionals is door copyright beschermd. Het overschrijven, kopiëren, aanpassen of doorzenden van enige content van Young Professionals is niet toegestaan.

5.3 Het zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Young Professionals distribueren of tentoonstellen van content, logo of beeltenissen van Young Professionals via printscreen of andere technieken is niet toegestaan.

5.4 SPAM, of e-mailbommen of enige andere actie van gebruiker die impact heeft op de prestatie van de Young Professionals websites zijn ontoelaatbaar. Alle hiervoor genoemde zaken zullen bij constatering door rechtsmaatregelen worden opgevolgd.

6. Veranderingen binnen de websites van Young Professionals

6.1 Young Professionals is een dynamische community. Derhalve houdt Young Professionals zich het recht voor haar content en service uit te breiden of te beperken, op ieder moment wenselijk en aan te passen op basis van de veranderingen in de markt.

 

7. Beëindiging lidmaatschap
7.1 Bedrijven/organisaties gaan in de meeste gevallen een lidmaatschap aan van 3 jaar. Gedurende deze periode is gebruik van de community en inschrijven voor alle events vrij toegankelijk voor de jonge (t/m 35 jaar) werknemers van deze bedrijven/organisaties. Bij beëindiging van het lidmaatschap door het bedrijf/de organisatie worden automatisch alle accounts van aangesloten werknemers beëindigd. 

7.3 Young Professionals kan gebruikers onmiddelijk verwijderen als:
• gebruiker zich niet houdt aan de wetsregels en/of algemene voorwaarden van Young Professionals,
• de werkgever van de gebruiker het lidmaatschap beëindigd. 
• de reputatie van de service welke Young Professionals biedt substantieel in gevaar wordt gebracht door gebruiker (als, bijvoorbeeld blijkt dat gebruiker zich anders heeft voorgedaan, valse naam, bedrijf of positie heeft gebruikt bij registratie, of betrokken blijkt te zijn bij (semi)criminele activiteiten of een criminele veroordeling blijkt te hebben die bekend is bij gebruikers van Young Professionals)
• blijkt dat gebruiker login,- en wachtwoordgegevens, content en/of contact gegevens van Young Professionals beschikbaar stelt aan derden, partijen of personen die gebruik willen maken van de content van Young Professionals zonder in het bezit te zijn van een geldige registratie en betaling van een Young Professionals lidmaatschap.

7.4 Indien gebruiker een van bovenstaande zaken genoemd in 7.3 overtreedt is Young Professionals gerechtigd:
• gebruiker te waarschuwen
• gebruiker (tijdelijk of permanent) op non actief te zetten
• de door gebruiker geplaatste content te verwijderen
• gebruiker de volledige toegang te ontzeggen tot de websites van Young Professionals.

 

8.Verantwoordelijkheid voor persoonlijke/zakelijke gegevens en informatie
8.1 Young Professionals geeft geen enkele garantie of verklaring voor het accuraat zijn, de echtheid van data/content van gebruikers, of dat het een specifiek doel behelst. De data van gebruikers wordt vrijblijvend en onder verantwoordelijkheid van de gebruikers verstrekt of beschikbaar gesteld op hun persoonlijke deel van de website van Young Professionals.

8.2 Gelinkte externe kanalen aan Young Professionals zoals gelinkte websites zijn zelfstandig verantwoordelijk voor door hun verstrekte content.

8.3 Gebruiker kan activiteiten van gebruikers die niet volgens geldende wetsregels of algemene voorwaarden handelen melden aan Young Professionals door gebruik te maken van het contactformulier onder de button "Contact/Feedbackt" in het menu.

 

9. Aansprakelijkheid
9.1 Young Professionals is slechts aansprakelijk voor aantoonbare nalatigheid, indien Young Professionals zich niet houdt aan haar basale verplichtingen die een gebruiker mag verwachten van Young Professionals. In geen geval is Young Professionals financieel aansprakelijk te stellen voor eventuele nalatigheid.

9.2 De enige intentie die Young Professionals heeft is het bij elkaar brengen van young professionals die zich via de website van Young Professionals hebben geregistreerd. Op geen enkele wijze zal Young Professionals participeren in enige communicatie tussen de gebruikers. 

10.Schadeloosstelling
10.1 Gebruiker verklaart en garandeert dat alle content, data of informatie welke door gebruiker wordt verstrekt aan de website van Young Professionals vrij is van alle rechten.

10.2 Als blijkt dat de content die door gebruiker is verstrekt enige rechten van derden overtreedt, zal gebruiker op eigen kosten zorgdragen dat Young Professionals de genoemde content alsnog mag gebruiken of Young Professionals zonder enige vorm van conflict toestaan genoemde content te verwijderen. In de situatie dat gebruiker wettelijke bepalingen of deze algemene voorwaarden overtreedt, tijdens het gebruik van de website van Young Professionals zal gebruiker afzien van negatieve uitingen en genoemde content onmiddellijk verwijderen, indien dit door Young Professionals wordt verzocht of geëist.

 

11.Bescherming van data
11.1 Young Professionals erkent dat persoonlijke data, content en informatie verstrekt door gebruiker uiterst belangrijk is voor gebruiker en Young Professionals zal derhalve genoemde data behandelen als vertrouwelijke informatie.

11.2 Young Professionals zal tevens voldoen aan de wettelijk gestelde eisen inzake het houden van persoonsgegevens en is aangesloten bij het college voor bescherming van persoonsgegevens. Met name garandeert Young Professionals dat zij geen openheid van haar bestanden geeft van gebruikers aan derden. Een en ander is separaat vermeld in de privacy statement dat op de home page en bij het registratieformulier is vermeld.

 

Contact

Young Professionals
Noordeinde 109b
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland
Telefoon: +31 78 30 32 032
M dcyp@dealdrechtcities.nl